Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w WIIH Szczecin

Administratorem danych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie przestrzega się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

Każdy ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ich poprawiania bądź żądania usunięcia swoich danych. Służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.

Zgoda na przetwarzania danych może być odwołana w każdym czasie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwa realizacja konkretnych spraw z którymi zwracają się do tut. Organu osoby fizyczne, i do których rozpatrzenia zobowiązują przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.) oraz przepisy innych aktów prawa powszechnie obowiązującego, które zobowiązują lub uprawniają do działania Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.