WNIOSEK O ROZPOZNANIE SPRAWY PRZED STAŁYM POLUBOWNYM SĄDEM KONSUMENCKIM

Jedną z alternatyw dla postępowania przed sądem powszechnym, obok mediacji – jest polubowne sądownictwo konsumenckie. Podstawą prawną funkcjonowania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich jest ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. Nr 113, poz. 1214). Organizację Sądów Polubownych określa z kolei umowa o ich zorganizowaniu zawarta pomiędzy Wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej a organizacjami reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców.

W Szczecinie Stały Polubowny Sąd Konsumencki mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, przy ul. Wały Chrobrego 4, mail: spsk@wiih.pomorzezachodnie.pl

Wskazać należy, że jednym z podstawowych warunków rozstrzygnięcia sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki jest dokonanie przez strony tego sporu tzw. zapisu na sąd polubowny, czyli oddanie sporu istniejącego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem pod rozstrzygnięcie tegoż Sądu.

Warto podkreślić również to, że świadomość konsumentów wzrasta z roku na rok. Spraw, które wpływają do sekretariatu Sądu jest coraz więcej. Dlatego zadziwiającym jest, że przedsiębiorcy w większości wydają się być oporni na zmiany i przyjęcie zalet działania sądów konsumenckich. Czyżby nie widzieli potrzeby zmian? Czyżby nie zauważali konieczności upowszechnienia sądownictwa polubownego, tak powszechnego w krajach Unii Europejskiej? Czyżby nie zdawali sobie sprawy z tego, że danego dnia „występują” w charakterze przedsiębiorców, ale już następnego stanąć mogą po tej drugiej stronie. Wszyscy jesteśmy bowiem przede wszystkim konsumentami.

Podkreślenia wymaga również fakt, że zarówno wyrok sądu polubownego, jak i ugoda zawarta przed tym sądem mają taką samą moc prawną, jak wyrok czy ugoda zawarta przed sądem powszechnym, po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich prawomocności. Wiążą one zatem nie tylko strony i sąd polubowny, ale również inne sądy i organy państwowe; korzystają ponadto z powagi rzeczy odpowiednio osądzonej czy ugodzonej.